Algemene voorwaarden MensinkMediation

Algemene voorwaarden
Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
MensinkMediation richt zich op relatietherapie (relatietherapienoord.nl), coaching en mediation. MensinkMediation is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 67564488.

Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer is in deze MensinkMediation, die deze “algemene voorwaarden” gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van MensinkMediation. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken, mondeling of schriftelijk, die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.
Voor deze “algemene voorwaarden” wordt door de opdrachtnemer in het gesprek of offerte verwezen naar de website van de opdrachtnemer.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden en de daarbij benodigde voortgangsrapportage.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever mondeling of schriftelijk akkoord geeft en daarmee automatisch akkoord gaat met deze “algemene voorwaarden”.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer IBAN NL53 KNAB 0255 6873 62 t.n.v. MensinkMediation of contant/pinnen na het gesprek. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na gesprek of factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande kosten van het het gesprek/de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het gesprek/het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Annulering door opdrachtgever
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer:

-Bij annulering binnen 48 uur zijn de annuleringskosten 50% en bij niet verschijnen op de dag van afspraak zijn de annuleringskosten 100%.

Artikel 9 | Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om een gesprek of opdracht, per direct, te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich, op verzoek van opdrachtgever, de annulering c.q. weigering later schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 10 | Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot volledige geheimhouding van alles wat is besproken, als ook de handelingen of beslissingen, tijdens of in het kader van de relatietherapie, coaching en mediation. Audio, foto en/of video opnames van de therapie, coaching of mediation door opdrachtgever zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, nadrukkelijk verboden. Opdrachtnemer kan hiervoor € 10.000,- per keer in rekening brengen.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens de relatietherapie, coaching of mediation. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.